کمک هزینه مسکن

یکی از اقدامات خیرخواهانه که می تواند در زندگی اقشار ضعیف جامعه بسیار اثرگذار باشد ، کمک به ساخت و یا تامین اجاره بهای مسکن برای این عزیزان است.در حال حاضر تامین هزینه های هنگفت درمانی،خورد و خوراک و پوشاک،خود یک چالش بزرگ برای نیازمندان محسوب می شود و معمولا هیچ پس اندازی جهت تامین مسکن برای آنان باقی نمی گزارد.

این مشکل در حالی است که علی رغم تلاش های وسیع دولت درجهت تامین مسکن برای اقشار کم در آمد هنوز قشر عظیمی از این خانواده ها فاقد سرپناه مناسبی می باشند.

بنیاد خیریه مرحوم عزیز شکری آذربایجانی ، در راستای فعالیت های خیرخواهانه خود، و به یاری شما حامیان و خیرخواهان عزیز، برای عزیزان مددجو که به هر دلیل مطابق مستندات به دست آمده از داشتن سرپناه محروم بودند و یا برای تامین اجاره مسکن ودیعه کافی نداشتند، بودجه ای را  تخصیص می دهد و نسبت به اسکان خانواده های نیازمند به مسکن اقدام می نماید.

homeless

با توجه به اینکه  ساخت و یا تکمیل مسکن هزینه خیلی زیادی را می طلبد، امید داریم که با همیاری شما خیرین بزرگوار بتوانیم نسبت به تهیه و تامین سرپناه برای این عزیزان اقدام کنیم.

روند کمک هزینه ساخت مسکن

شناسایی و معرفی

شناسایی و معرفی فرد یا خانواده ی بدسرپرست و یا بی سرپرست که با بحران مسکن روبرو هستند و نیازمند حمایت جهت تامین سرپناه هستند به بنیاد خیریه 

بررسی و برنامه ریزی حمایتی

در این مرحله با توجه به اولویت های تعریف شده در بنیاد خیریه جهت تامین هزینه های ساخت و تامین ودیعه مسکن مددجو در لیست افراد تحت پوشش قرار می گیرند. 

پرداخت کمک هزینه

 در مرحله پایانی، هزینه های محاسبه شده، با توجه به منابع مالی تخصیص داده شده به طور غیر مستقیم با تامین آهن آلات جهت ساخت مسکن  یا روش های دیگر برای مددجو تامین می شود.