حمایت از کودکان

حمایت از کودکان

چه بسیارند کودکانی که می توانند ستارگان آینده ساز این مملکت باشند ولی به دلیل مشکلات گاها ساده و نیز عدم حمایت صحیح ،در مسیر درستی از زندگی قرار نمی گیرند و تمامی استعدادهایشان به هدر می رود.

بنیاد خیریه عزیز شُکری در طرح حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ، به منظور هدایت و پرورش این کودکان ، اقدام به شناسایی و بررسی نیازهای این کودکان کرده و با حمایت شما خیرین بزرگوار، در جهت شکوفایی استعدادها و توانمندی های این کودکان قدم برمیدارد.

 

شما نیکوکار بزرگوار می توانید با حمایت های مادی و معنوی خود از فرزندان تحت حمایت بنیاد خیریه، ما را در این مسیر همراهی کنید.

روند حمایت از کودکان

شناسایی و معرفی

در صورتی که کودکی را تحت شرایط نامناسب معیشتی و تربیتی یافتید، می توانید با معرفی کودک به بنیاد خیریه شکری،  در حمایت از آن سهیم باشید.

بررسی و تایید

بنیاد خیریه شکری با بررسی مدارک و وضعیت کودک و نیز تعیین نیازمندی های کودک برای رشد سالم و پیشرفت  تحصیلی، کودک را با توجه به میران قابل ارائه حمایت ها،  تحت پوشش قرار می دهد.

پرداخت هزینه های حمایتی

 در مرحله پایانی، هزینه های محاسبه شده برای حمایت از کودک بدسرپرست یا بی سرپرست، توسط بنیاد مستقیما و یا غیر مستقیم به حساب مددجو پرداخت می کند.