پرداخت کمک هزینه درمان

ما در بنیاد خیریه عزیز شکری می اندیشیم که هیچ بیمار کم توانی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های درمانی، دچار شرایط بحرانی جسمانی و تضعیف روحیه در مقابل بیماری نشود.

لذا بنیاد خیریه عزیز شکری در حمایت از بیماران نیازمند، بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در بنیاد و براساس چارچوبی مشخص، مبالغی را در جهت کمک هزینه های درمان شامل هزینه های ویزیت، عکس های تشخیصی، هزینه شیمی درمانی و اقدامات تشخیصی مربوطه و تامین هزینه داروی بیماران نیازمند پرداخت می نماید.

 

کمک هزینه درمان

روند دریافت کمک هزینه درمان

مراجعه به پزشک

بیمار در مراحل اولیه لازم است به پزشک مراجعه کند و اقدامات اولیه را جهت تشخیص بیماری و محاسبه هزینه های درمانی مورد نیاز انجام دهد.

دریافت مدارک پزشکی

افراد مددجو، نسخه و مدارک پزشکی خود را به بنیاد ارائه می دهند، بنیاد نیز با بررسی مدارک ایشان نسبت به تعیین میزان تامین هزینه به صورت کامل یا بخشی از مبلغ تصمیم گیری می نماید.

پرداخت هزینه درمان

بنیاد خیریه شکری در مرحله پایانی، هزینه های محاسبه شده، برای شروع و تکمیل فرایند درمانی بیمار را پرداخت می نماید.